Alg. Voorwaarden

AJAX ALARMSYSTEMEN EN COMPONENTEN VAN AJAX KUNNEN WEGENS VEILIGHEIDSREDENEN NIET GERETOUNEERD WORDEN.

AJAX ALARMSYSTEMEN EN COMPONENTEN ZIJN UITGESLOTEN VAN HERROEPINGSRECHT!

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Op alle offertes en leveringen van Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. OFFERTES
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl het recht de prijzen hierover aan te passen.

3. OPDRACHTEN / ORDERS
3.1 Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl .

3.2 De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3 Niet functionele verschillen tussen de producten, diensten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

4. PRIJZEN
4.1 De prijzen van Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

5. LEVERTIJD
5.1 De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl wordt ontvangen.

5.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. LEVERING
6.1 Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

7. RISICO’S EN TRANSPORT
7.1 Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

7.2 Het risico met betrekking tot het aansluiten van apparatuur op het netwerk komt voor risico van de klant. Het tijdelijk niet werken van het internet / netwerk geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. WIJZIGING OPDRACHT
8.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

8.2 Indien Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

9. AUTEURSRECHTEN
9.1 De opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte producten, diensten en websites en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Alle door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke publicaties blijven eigendom van de opdrachtgever en dienen op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.

10. GARANTIE
10.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

10.2 Garantie wordt enkel verleend op vertoon van de originele factuur.

10.3 Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl verleent geen garantie bij de verkoop van ingeruilde beveiligingscamera’s.

10.4 Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl verleent geen garantie op reparatie of installatie van software of virusschade.

10.5 Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verkochte producten die niet goed werken, veroorzaakt door software of overige programma’s die door de klant zelf op de computers zijn geïnstalleerd.

10.6 Prijzen en technische specificaties zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

10.7 Aan de vermelding van adviesprijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

10.8 Het niet goed functioneren van goederen, door toedoen van onkunde en of niet goed ingestelde instellingen en of installatie werkzaamheden, vallen niet onder de garantie. Er kan wel een beroep gedaan worden op onze service dienst hiervoor rekenen wij €65,- per uur excl. voorrijkosten en BTW.

10.9 Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl neemt de infrastructuur op tijdens de installatie waarbij alle zaken worden opgenomen zoals deze aanwezig zijn op het moment van installatie. Wanneer er zaken wijzigen in deze structuur waardoor het systeem niet meer werkt kan dit door de installateur worden opgelost tegen een uurtarief van €65,- excl. BTW en voorrijkosten.

10.10 Indien u een artikel aanmeld voor RMA in de garantie periode, dan verzoeken wij u het artikel na goedkeuring van het RMA aanvraag binnen 14 dagen naar ons terug te zenden. Indien wij het artikel niet binnen 14 dagen retour ontvangen, zal de RMA status worden gesloten.

11. BETALINGSVOORWAARDEN
11.1 Tenzij anders is overeengekomen, moeten alle betalingen in Euro worden gedaan, en zijn deze verschuldigd op de bankrekening van Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

11.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 14% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

11.3 Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl.

12.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl niet nakomt is Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden. Na een ingebreke blijven van een betaling, 30 dagen na oplevering van de werkzaamheden, is Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl gemachtigd hiervan gebruik te maken.

13. BIJZONDER OMSTANDIGHEDEN AAN DE ZIJDE VAN DE OPDRACHTGEVER
13.1 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.2 In bovenstaande gevallen heeft Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht om een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

13.3 Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl

14. OVERMACHT
14.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

15. ONTBINDING
15.1 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Beveiligingsbedrijf-nijmegen.nl het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is.

16. GESCHILLEN
16.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter

0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand is leegTerug naar de shop